Tin tức

Liveshow tri ân “Trong miền ký ức”

T?i ngày 8/9/2017, Tru?ng Ð?i h?c Xây d?ng (ÐHXD) ph?i h?p cùng ban nh?c FANTASIA – Ban nh?c d?n t? các c?u sinh viên ÐHXD dã t? ch?c dêm liveshow “Trong mi?n ký ?c” nh?m tri ân các th?y cô và chào m?ng các b?n tân sinh viên K62.

Các thành viên ban nh?c Fantasia

Ð?n tham d? chuong trình có: PGS.TS Ph?m Xuân Anh – Phó Bí thu Ð?ng ?y, Phó Hi?u tru?ng Nhà tru?ng; d?i di?n lãnh d?o các khoa, phòng ban, b? môn; cùng các th?y cô giáo và các b?n sinh viên Tru?ng ÐHXD.

Toàn c?nh h?i tru?ng di?n ra liveshow “Trong mi?n ký ?c”

Tru?ng ÐHXD không ch? là noi tru?ng thành c?a các c? nhân xây d?ng, ki su, ki?n trúc su mà còn là vu?n uom m?m c?a nh?ng tài nang âm nh?c qua nhi?u th? h? sinh viên, trong s? dó, nam 2009 m?t nhóm nh?c du?c ra d?i t?i tru?ng và d? l?i nhi?u ?n tu?ng sâu s?c mang tên FANTASIA. Tình yêu âm nh?c c?a Fantasia dã du?c nâng d? và ch?p cánh b?i bao th? h? th?y cô và c? nh?ng l?p l?p khán gi? sinh viên trung thành t? sân tru?ng ÐHXD, Fantasia d?n có ch? d?ng, hát du?c nhi?u th? lo?i t? nh?c d? d?n các dòng nh?c khác, chuyên di hát các chuong trình truy?n th?ng, âm nh?c cách m?ng… r?i xác d?nh theo 1 dòng riêng là somi-classic (bán c? di?n)… Gi? dây m?i thành viên trong nhóm d?u có d?nh hu?ng riêng trong công vi?c nhung luôn s?ng v?i ni?m t? hào sinh viên Xây d?ng, luôn làm vi?c nhu m?t s? tri ân báo dáp công on th?y cô và s? yêu thuong c?a các th? h? sinh viên. Vì dó sau m?t th?i gian ra tru?ng, v?i nh?ng ngã r? riêng nhung d? ôn l?i k? ni?m th?i sinh viên, tri ân th?y cô, b?n bè d?ng th?i g?i l?i chào t?i các b?n sinh viên K62 d?n v?i ÐHXD, Fantasia dã t? ch?c liveshow “Trong mi?n ký ?c”. Ho?t d?ng này cung nh?m th?c hi?n công tác nam h?c 2017-2018 và tri?n khai các ho?t d?ng chính tr? tu tu?ng cho sinh viên d?u nam h?c m?i, hon n?a nh?c h?i cung th?c hi?n m?t nghia c? cao d?p là quyên góp ?ng h? cho sinh viên khó khan c?a nhà tru?ng, d? âm nh?c không ch? là âm nh?c mà còn là âm thanh c?a tình yêu và hy v?ng.

PGS.TS Ph?m Xuân Anh – Phó Hi?u tru?ng Tru?ng ÐHXD phát bi?u t?i dêm nh?c h?i

Phát bi?u t?i dêm nh?c h?i, PGS.TS Ph?m Xuân Anh – Phó Hi?u tru?ng Nhà tru?ng dã g?i l?i c?m on sâu s?c d?n ban nh?c Fantasia, các th? h? thành viên c?a CLB TCM vì dã luôn nh? d?n nh?ng công on gi?ng d?y c?a các th?y cô Tru?ng ÐHXD. PGS.TS Ph?m Xuân Anh cho bi?t, van ngh? th? thao là m?t trong nh?ng ho?t d?ng d?c trung, tiêu bi?u song hành cùng nang l?c chuyên môn, ph?m ch?t ngh? nghi?p c?a nh?ng ngu?i k? su, ki?n trúc su Tru?ng ÐHXD và liveshow “Trong mi?n ký ?c” chính là quà t?ng d?y quý giá và ?n tu?ng, bi?u d?t nh?ng tình c?m chân thành t?t d?p mà các cán b?, gi?ng viên, c?u sinh viên và các anh ch? sinh viên Tru?ng ÐHXD g?i t?i các em sinh viên K62. PGS.TS Ph?m Xuân Anh hy v?ng r?ng, các b?n sinh viên K62 s? ti?p nh?n và phát huy hon n?a tinh th?n truy?n th?ng c?a Nhà tru?ng d? cùng nhau vun d?p, vi?t ti?p nh?ng trang s? v? vang c?a mái nhà chung Tru?ng ÐHXD.

PGS.TS Ph?m Xuân Anh trao t?ng huy hi?u cho ban nh?c Fantasia

Ðêm liveshow “Trong mi?n ký ?c” v?i hon 20 ti?t m?c d?c s?c du?c bi?u di?n v?i n?i dung da d?ng, phong cách bi?u di?n h?p d?n dã mang d?n cho dêm van ngh? nh?ng giai di?u ng?t ngào, nh?ng ca t? say d?m và nh?ng ti?t t?u sôi n?i - hào hùng ca ng?i quê huong d?t nu?c, nh?ng k? ni?m du?i mái tru?ng thân yêu, tình yêu con ngu?i và cu?c s?ng.

Ban nh?c Fantasia bi?u di?n các ti?t m?c van ngh?

Ph?m Nhung – Phòng TT&TT

M?t s? hình ?nh c?a dêm liveshow: