Tin tức

Tuyển sinh đi học sau đại học ở nước ngoài theo Đề án 911 và Đề án 599 năm 2016.

Ngày 04/02/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 56/TB-BGDĐT về việc Thông báo tuyển sinh đi học sau đại học ở nước ngoài theo Đề án 911 và Đề án 599 năm 2016 và Thông báo số 57/TB-BGDĐT về việc Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016.

Nước và chỉ tiêu đào tạo, ngành học, đối tượng và điều kiện dự tuyển, hồ sơ, quy trình đăng ký, lệ phí dự tuyển và các thông tin cần thiết khác tham khảo tại Thông báo số 56 và 57/TB-BGDĐT ngày 04/02/2016 (đính kèm) và truy cập website của Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.vied.vn

Trường Đại học Xây dựng thông báo, đề nghị các đơn vị đề cử người đăng ký dự tuyển. Danh sách đăng ký hồ sơ dự tuyển nộp về Phòng tổ chức cán bộ để xác nhận, Ban giám hiệu duyệt trước ngày 20/3/2016. Sau khi có danh sách được duyệt, cá nhân nhận hồ sơ về và nộp trực tiếp tại Cục Đào tạo với người nước ngoài - Bộ giáo giục và Đào tạo, 21 Lê  Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trước ngày 31/3/2016.

TL Hiệu trưởng            

Phòng Tổ chức cán bộ    

(Đã ký và đóng dấu)      

PGS.TS. Trần Văn Tấn