Chân dung

Ông Nguyễn Văn Đọc- Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND Tỉnh Quảng Ninh

- Ngày sinh: 02/8/1959
- Quê quán: Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng
- Cựu sinh viên: Khóa 24 Khoa Cầu đường - Trường Đại học Xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND Tỉnh Quảng Ninh